Kodeks postępowania wszystkich członków społeczności MDK

 1. Pracę i zabawę w MDK opieramy na uznawanych wspólnie wartościach, takich jak:
  • prawość i uczciwość
  • tolerancja
  • szacunek dla siebie i innych
  • bezpieczeństwo
  • sprawiedliwość
  • odpowiedzialność
  • przyjaźń i koleżeństwo.
 2. Dlatego postanawiamy, że wszyscy w MDK:
  • szanujemy siebie i drugiego człowieka, a więc odnosimy się do siebie kulturalnie i z godnością
  • zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać w pracy innym ludziom
  • w czasie imprez okazujemy szacunek osobom występującym na scenie – nie prze-szkadzamy i nie wychodzimy w trakcie występów
  • mówimy prawdę i otwarcie wyrażamy swoje myśli
  • pracujemy zespołowo, pomagamy słabszym i młodszym
  • nie stosujemy agresji i przemocy, przeciwstawiamy się wszelkim ich przejawom u in-nych
  • obiektywnie i sprawiedliwie traktujemy siebie i innych
  • przestrzegamy obowiązującego prawa i regulaminów wewnętrznych poszczególnych sekcji i pracowni
  • nie sięgamy po cudzą własność
  • szanujemy własne i cudze zdrowie i bezpieczeństwo, a więc nie zachowujemy się w sposób im zagrażający, w MDK zawsze przebywamy tylko w godzinach zajęć i pod opieką nauczyciela
  • nie stosujemy żadnych używek (papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy)
  • sami ponosimy konsekwencje swojego postępowania
  • szanujemy mienie placówki – także kostiumy, instrumenty, sprzęt; zawsze w MDK zmieniamy obuwie.
 3. Wspólna praca, zabawa i twórczość jest naszą wspólną radością, którą pragnie-my obdarzać innych ludzi. Dlatego wszyscy w MDK dzielimy się swoimi talentami i dorobkiem artystycznym z innymi, to znaczy:
  • bierzemy udział w imprezach wewnętrznych i środowiskowych,
  • uczestniczymy w występach artystycznych dla naszego środowiska w placówce i poza nią,
  • nasze prace, wykonane na zajęciach, stanowią własność placówki,
  • bierzemy udział w przeglądach i konkursach – aby cieszyć się możliwością zapre-zentowania swoich dokonań i obserwacji dokonań innych ludzi, a nie po to, aby za wszelką cenę zwyciężać.

 

Warszawa, rok szkolny 2016/2017