Nie jest najważniejsze, abyś był lepszy od innych. Ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego.
Mahatma Ghandi

 

KALENDARZ WYDARZEN

loader

Znajdź nas na Facebooku!

REKRUTACJA

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 • Opublikowano: sobota, 23, Maja 2015 20:20
 • Odsłony: 2297

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane

w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych

m.st. Warszawy w roku szkolnym 2016/2017

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2016/2017 jest prowadzony na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 2a „ Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkól i publicznych placówek” ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn zm.) a w szczególności na podstawie art. 200 tejże ustawy oraz na podstawie zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 na wolne miejsca w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronach internetowych placówek oświatowowychowawczych oraz pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 3. Dyrektor publicznej placówki oświatowo-wychowawczej, w której organizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przed rozpoczęciem rekrutacji ogłasza w formie zarządzenia:

maksymalną liczebność poszczególnych grup, w których planowane są zajęcia w roku szkolnym 2016/2017, wraz z określeniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział. Dopuszcza się dodatkowe wymagania dla kandydatów uzasadnione charakterem zajęć. Zarządzenie dyrektora placówki może regulować też inne wymogi związane z rekrutacją.

 1. Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez placówki w czasie ferii zimowych lub letnich, podczas których obowiązują zasady i wytyczne dotyczące Warszawskiego Programu Zima/Lato w Mieście, oraz zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych ze zmienną liczbą wychowanków, prowadzonych przez placówki.
 2. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego na zajęcia i warsztaty adresowane do grup szkolnych, zajęcia świetlicowe, okresowe i okazjonalne, zasady rekrutacji nie mają zastosowania. Nabór na wolne miejsca jest prowadzony przez cały rok szkolny na podstawie kolejności zgłoszeń, w sposób określony przez dyrektora placówki.
 3. Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane w publicznej placówce oświatowowychowawczej może rozpocząć się po zatwierdzeniu arkusza organizacji placówki przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora Biura Edukacji.
 4. Rodzice uczestników biorących udział w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2016/2017 składają deklarację o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w terminie 7 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji. Dokument jest do pobrania po zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji i uzupełnieniu niezbędnych danych.
 5. Po złożeniu deklaracji, o których mowa w ust. 7, przyjmowane są wnioski od kandydatów zamieszkałych w Warszawie o przyjęcie na wolne miejsca na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej w terminie określonym w szczegółowym haromonogramie. Wnioski są dostępne po zalogowaniu się na stronie internetowej elektronicznego systemu rekrutacji i wypełnieniu.
 6. Wniosek, zgodnie z art. 20t ust. I ustawy o systemie oświaty, zawiera:

l) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego — imiona rodziców;

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

5)      formularz może zawierać inne informacje, istotne dla uczestnictwa w zajęciach w placówce.

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

I l . Dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. Informację o badaniu uzdolnień kierunkowych kandydatów oraz o terminie jego przeprowadzenia ogłasza dyrektor placówki w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 3.

 1. Warunki przeprowadzenia badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala rada pedagogiczna placówki. Rada pedagogiczna ustala również definicję pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych. Badanie uzdolnień kierunkowych przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych jest większa liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik, niż wolnych miejsc na zajęcia, o których mowa ust. 3, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 3. W pierwszy etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe z następującą punktacją tj.:

l)     wielodzietność rodziny kandydata - 2 pkt; 2) niepełnosprawność kandydata - 2 pkt;

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 2 pkt;

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 2 pkt;

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 2 pkt; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 2 pkt; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 2 pkt.

 1. W przypadku przeprowadzenia pierwszego etapu postepowania rekrutacyjnego rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych (dokumenty są określone w art. 20t ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

l)     oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)     prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Dokumenty wymienione w pkt 2, 3, 4 mogą być składane w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego (zgodnie z art. 76a par I Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r poz. 23).

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc na zajęcia, przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Nr VII/128/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenie kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo — wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2952).
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria samorządowe z następującą punktacją tj.:

l)     kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy lub kandydat mieszkający na terenie m.st. Warszawy i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy - 2 pkt;

2) uczestnictwo kandydata w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne:

a)            w podobnych zajęciach organizowanych w placówkach oświatowowychowawczych, instytucjach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji prowadzonych przez m.st. Warszawa - I pkt,

b)            w podobnych zajęciach organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań — 1 pkt,

c)            w innych zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej - 1 pkt;

3) kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek oświatowo —wychowawczych na terenie m.st. Warszawy — 2 pkt.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

l)     kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2)     zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w placówce oświatowowychowawczej, instytucji kultury, ośrodku sportu i rekreacji lub szkole;

3)     oświadczenie o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola/szkoły/placówki sporządzone przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata.

 1. Dokumenty wymagane na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka lub pełnoletniego kandydata
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialnośći karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty.
 3. Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne, wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest przedstawienie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza przewodniczącego komisji. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do placówki wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej placówki. Jeżeli w placówce zatrudnionych jest mniej niż 3 nauczycieli skład ww. komisji uzupełnia się o przedstawiciela lub przedstawicieli organu prowadzącego. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: dyrektor placówki, w której działa komisja oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do placówki. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku (Dz. U. poz. 1942) w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych, oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości list jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Wyniki rekrutacji podane są do publicznej wiadomości, zgodnie z harmonogramem, 4 lipca 2016 r. o godz. 16.00, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki oraz informację w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawapozaszkolne.pzo.edu.pl
 6. Wyniki rekrutacji uzupełniającej muszą być podane do publicznej wiadomości do 31 sierpnia 2016 r. poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki oraz informację w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.
 7. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych uczestnicy potwierdzają przyjęcie do danej grupy zajęciowej w terminie określonym harmonogramem; po czym ogłaszane są listy kandydatów przyjętych.
 8. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jest określona w ustawie, o której mowa we wstępie.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. O przyjmowanie do grupy zajęciowej na wolne miejsca decyduje dyrektor placówki.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zmianie liczebności grupy z wyłączeniem grup, w których liczebność określona jest odrębnymi przepisami.
 11. Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową placówki oraz zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w placówce oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

DYREKTOR

BIURA EDUKACJI

Rekrutacja - Krok po kroku

 • Opublikowano: piątek, 22, Maja 2015 20:48
 • Odsłony: 1969

Krok po kroku – działania:

Nowy kandydat:
1. zapoznaje się z zasadami rekrutacji do placówki na jej stronie internetowej, w tym z terminami zapisów,
2. przez stronę internetową placówki wychowania pozaszkolnego rejestruje się na stronie elektronicznego systemu rekrutacji,
3. zapoznaje się z ofertą zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ww. placówce,
4. wprowadza swoje dane osobowe,
5. dokonuje wyboru zajęć,
6. zaznacza spełniane kryteria,
7. przygotowuje dokumenty potwierdzające kryteria,
8. sprawdza termin ewentualnego badania uzdolnień kierunkowych,
9. drukuje podanie,
10. podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych / siebie, (o ile kandydat jest pełnoletni), podanie składa w wybranej placówce,
11. jeśli spełnia kryteria składa dokumenty (kopie) potwierdzające je, wraz z podaniem lub w terminie określonym przez dyrektora placówki (kopie dokumentów poświadczane są za zgodność z oryginałem przez rodziców / opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata),
12. (kopie dokumentów poświadczane są za zgodność z oryginałem przez rodziców / opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata),
13. jeśli wybiera kilka placówek to do każdej oddzielnie loguje się, dokonuje wyboru i zanosi wydrukowane i podpisane podanie i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów,
14. uczestniczy w badaniu uzdolnień kierunkowych w wyznaczonym terminie (o ile takie badanie jest stosowane jako kryterium rekrutacji w danej placówce),
15. sprawdza czy został zakwalifikowany na wybrane zajęcia w placówce,
16. jeśli kandydat nie został zakwalifikowany na wybrane zajęcia może od 1 września br. ubiegać się o przyjęcie do dowolnej placówki, w której pozostały wolne miejsca,
17. nabór na pozostałe miejsca odbywa się na odrębnych zasadach.

Krok po kroku – działania:

Kandydat kontynuujący, który chce wybrać te same lub podobne zajęcia w placówce wychowania pozaszkolnego, do której uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015:
1. zapoznaje się z zasadami rekrutacji do placówki na jej stronie internetowej, w tym z terminami zapisów,
2. rejestruje się poprzez stronę internetową swojej placówki,
3. uzupełnia dane osobowe,
4. dokonuje wyboru zajęć, w których uczestniczył lub podobnych,
5. oczekuje na potwierdzenie kontynuacji przez instruktora wybranych zajęć
6. jeśli kandydat ma potwierdzoną kontynuację, jest przyjęty na zajęcia.
7. drukuje deklarację kontynuacji,
8. podpisaną przez rodziców / opiekunów prawnych siebie, (o ile kandydat jest pełnoletni), deklarację kontynuacji składa w swojej placówce,

 

 

Karty zgłoszeń

 • Opublikowano: poniedziałek, 15, Września 2014 21:11
 • Odsłony: 1345
 • Karty zgłoszeń we wszystkich kategoriach oraz prace literackie i fotograficzne prosimy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 13 listopada 2015r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • W temacie maila prosimy zawrzeć: nazwę placówki i kategorie konkursowe.
 • Prace plastyczne i fotograficzne prosimy w formie papierowej przekazać do placówki w tym samym terminie.

Zarządzenie Dyrektora - Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

 • Opublikowano: poniedziałek, 16, Czerwca 2014 09:57
 • Odsłony: 2139

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 6/2014/2015


Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Nr 7) po uzgodnieniach z organem prowadzącym ogłaszam zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w roku szkolnym 2015/2016:

1)  Rekrutacja na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w roku szkolnym 2015/2016 będzie się odbywać elektronicznie, za pomocą systemu informatycznego dla placówek m.st. Warszawy, dostępnego na stronie: http://www.pozaszkolne.edu.pl/mdk_och/

2)  Rodzaje, stopień trudności i przedziały wiekowe planowanych zajęć określa Oferta programowa Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” na rok szkolny 2015/2016, znajdująca się na stronie internetowej placówki: http://www.mdkochota.edu.pl oraz na stronie zapisów do placówki: http://www.pozaszkolne.edu.pl/mdk_och/

3) Maksymalna liczebność grup zajęć stałych wynosi:

1)      zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania

liczba osób
w grupie

formacja musicalowa Dream Team (3 grupy zaawansowania)

60 (3x20)

warsztaty dziennikarskie – redakcja miesięcznika „Korniszon”

50

sekcja gitary (2 grupy)

18

keyboard

12

akademia muzyczna

12

zespół baletowy „Piruet”

20

plastyka, akademia plastyczna malarstwo, ArtBałagan, sekcja Gadżet

20

zespół taneczny 5 Strefa

20

Fun for Fit

20

pozostałe grupy

25

2)      zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i klubowe

liczba osób
w Grupie

Klub profilaktyczno-rozwojowy „X”

80

Klub ogólnorozwojowy „Puchatek”

20

4) Przy zapisach na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Badanie uzdolnień odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego (22-26.06.2015) oraz w sierpniu (17-28.08.2015) Dokładne terminy sprawdzianów dla poszczególnych sekcji są podane w opisie poszczególnych zajęć na podanej wyżej stronie rekrutacji.

5) Naboru na zajęcia dla grup świetlicowych dokonują do dnia 11 września szkoły po uzgodnieniu terminów zajęć z dyrekcją MDK.

6) Naboru na zajęcia warsztatowe dla zorganizowanych grup szkolnych dokonują szkoły po uzgodnieniu terminów zajęć przez pedagogów szkolnych z trenerami prowadzącymi warsztaty na spotkaniu organizacyjnym, zorganizowanym nie później niż do 11 września.

7) Rekrutacja na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczyna się od dnia 2 czerwca i trwa do 31 sierpnia, przy czym:

 • Rodzice uczestników, biorących udział w zajęciach w MDK w roku szkolnym 2014/2015 składają deklarację o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. od 25 do 31 maja. Formularz deklaracji znajduje się na stronie http://www.pozaszkolne.edu.pl/mdk_och/
 • 1 czerwca deklaracje o kontynuacji zostaną zweryfikowane przez nauczycieli poszczególnych sekcji i zatwierdzone, po czym należy je wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie MDK.
 • Od 2 czerwca na stronie http://www.pozaszkolne.edu.pl/mdk_och/ będą dostępne nowe zapisy dla kandydatów i formularz wniosku o przyjęcie do placówki. Wniosek powinien być następnie wydrukowany, podpisany i dostarczony do sekretariatu MDK.
 • Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego i sprawdzianów uzdolnień liczba kandydatów jest wyższa od liczby miejsc na zajęcia, brane są pod uwagę kryteria określone w Rozdziale 2a Ustawy o systemie oświaty.
 • Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego liczba kandydatów jest wyższa od liczby miejsc na zajęcia, przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe, określone Uchwale nr VII/128/2015 z dnia 12 marca 2015.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w placówce oraz na stronie internetowej MDK) w dniu 31 sierpnia 2015 w formie określonej w Zasadach postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2015/2016.
 • Po ogłoszeniu list uczestnicy potwierdzają przyjęcie do danej grupy zajęciowej w sekretariacie MDK lub bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia w ciągu tygodnia od ogłoszenia list. W przypadku nieusp[ra niezgłoszenia się uczestnika zakwalifikowanego na zajęcia w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zajęć, miejsce w grupie zwalnia się dla kolejnych kandydatów.

8) Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, tj. 31 sierpnia 2015 pozostaną wolne miejsca w grupach zajęciowych, od dnia 1 września przyjmowane będą zgłoszenia na zajęcia w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach, na formularzu dostępnym na stronie http://www.pozaszkolne.edu.pl/mdk_och/ Przyjmowanie do grup zajęciowych po zakończeniu rekrutacji następuje według kolejności zgłoszeń podczas całego roku szkolnego.

9) W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2015/2016.

Warszawa, 22.05.2015.

WARSZTATY
DLA SZKÓŁ
Jest to oferta warsztatów profilaktycznych MDK Ochota dla zorganizowanych grup szkolnych.
MUSICAL
GRUPA DREAM TEAM
Formacja Musicalowa Dream Team corocznie tworzy musical o charakterze profilaktycznym.
KONCERTY
WOKALNA GRUPA REPREZENTACYJNA
EDUKACYJNE KONCERTY TEMATYCZNE
PROJEKTY MIEDZYNARODOWE
ERASMUS+
OBOZY
PROFILAKTYCZNO-ARTYSTYCZNE
SAMORZĄD
I WOLONTARIAT

Polecamy

showMiasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl

showUrząd Dzielnicy Ochota
http://www.urzadochota.waw.pl

show Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
http://www.ptzn.org.pl

show Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie
http://www.ptzn-waw.org

KONTAKT

Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"

ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa

tel: 22 822 28 95 (godz: 9:00 - 17:00)
kom: 696 112 560 (godz: 9:00 - 17:00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 000959317
NIP: 526-25-90-867