Nie jest najważniejsze, abyś był lepszy od innych. Ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego.
Mahatma Ghandi

 

KALENDARZ WYDARZEN

loader

Znajdź nas na Facebooku!

Program wychowawczy

  • Opublikowano: wtorek, 05, Listopada 2013 16:53
  • Odsłony: 4809

PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „OCHOTA”

I. Podstawy prawne:

1.Konstytucja RP z dnia 17 października 1997
2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późn. zm.
3. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późn. zm.
4. Konwencja o Prawach Dziecka
5. Program Polityki Prorodzinne Państwa
6. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 z późn. zm.
7. Statut MDK
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z dnia 30 marca 2005r.


Koncepcja wychowania

II. Założenia ogólne

Wychowanie pojmujemy jako towarzyszenie dziecku w rozwoju i wspieranie go w kształtowaniu własnej dojrzałej osobowości. Nauczyciele – wychowawcy wspomagają rozwój osobowy wychowanków poprzez stwarzanie sytuacji wychowawczych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Za realizację procesu wychowawczego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy placówki, ponieważ tylko spójność oddziaływań jest w stanie przynieść pożądany efekt. Pragniemy być placówką wspierającą rodzinę w procesie wychowania, aby nasi wychowankowie osiągali pełnię rozwoju w sprzyjającym środowisku wychowawczym. Nie chcemy zmieniać natury wychowanka, ale wspomagać jego rozwój w harmonii z otoczeniem oraz zapobiegać potencjalnym zagrożeniom płynącym ze środowiska społecznego. Personalistyczna koncepcja wychowania, którą realizujemy w MDK, zasadza się na:
• osobowym i podmiotowym traktowaniu każdego wychowanka
• indywidualnym podejściu do każdego wychowanka
• wspomaganiu autokreacji wychowanka na człowieka uczciwego, mądrego, szanującego siebie i innych oraz tradycję i kulturę swojego narodu i dorobek kulturowy ludzkości
• budowaniu humanistycznego systemu wartości
• dostrzeganiu, rozumieniu i realizowaniu potrzeb wychowanków
• rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności, wspieraniu talentów i sprawstwa w każdym obszarze życia.

2. Cele pracy wychowawczej w MDK

Podstawowym celem wychowawczym placówki jest rozwój osobowości wy-chowanka. Aby go osiągnąć, realizujemy zadania, wynikające ze sformułowanych przez nas celów ogólnych:
1) Stwarzanie warunków dla harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży:
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez stwarzanie atrakcyjnej oferty zorganizowania czasu wolnego pod kierunkiem specjalistów;
• rozwój intelektu i osobowości poprzez wzbogacanie wiedzy wychowanka z różnych dziedzin życia;
2) Integrowanie zespołu wychowanków poprzez budowanie prawidłowych relacji w grupie;
3) Modelowanie osobowości wychowanka poprzez kształtowanie właściwych postaw wobec siebie, innych i świata oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań;
4) Promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień i wszelkich form przemocy stylu życia oraz czynnego, kreatywnego wypoczynku;
5) Stwarzanie wychowankom warunków dla podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej;
6) Prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego.

3. Wizja placówki

Określona powyżej koncepcję (wizję) wychowania może być skutecznie realizowana jedynie w placówce o nowoczesnej bazie dydaktycznej, profesjonalnej ka-drze pedagogicznej i wszechstronnej ofercie, aktywnie działającej na rzecz integracji środowiska lokalnego i zaspokajania jego potrzeb. Taką właśnie placówką jest Młodzieżowy Dom Kultury i takim zamierzamy go czynić nadal. Efektywny program wychowawczy obejmuje wszystkie sfery działalności MDK i jest realizowany konsekwentnie przez wszystkich nauczycieli i pracowników placówki za pośrednictwem wszystkich form zajęć dydaktycznych, imprez oraz kontaktów indywidualnych z wychowankami i rodzicami, aby poprzez zintegrowanie oddziaływań osiągnąć założone w programie cele.

4. Misja placówki

Jesteśmy placówką:
• promującą humanistyczny system wartości i szacunek dla tradycji
• zapewniającą wychowankowi ciepłą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa w przyjaznej przestrzeni, wolnej od zagrożeń obecnych w środowisku społecznym
• wspomagającą rozwój osobowy wychowanka poprzez stosowanie nowo-czesnych form i aktywizujących metod pracy z wychowankiem
• kreującą zdrowe i konstruktywne postawy
• kształtującą umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy
• rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży
• promującą różnorodne formy aktywnego, bezpiecznego i kulturalnego spędzania wolnego czasu, wypoczynku i rekreacji
• zapewniającą wykwalifikowaną i życzliwą kadrę
• rozbudzającą potrzebę poznania i doskonalenia umiejętności
• współpracującą z rodzicami i integrującą środowisko lokalne

5. Kodeks postępowania wszystkich członków społeczności MDK

1. Pracę i zabawę w MDK opieramy na uznawanych wspólnie wartościach, takich jak:
• prawość i uczciwość
• tolerancja
• szacunek dla siebie i innych
• bezpieczeństwo
• sprawiedliwość
• odpowiedzialność
• przyjaźń i koleżeństwo.
2. Dlatego postanawiamy, że wszyscy w MDK:
• szanujemy siebie i drugiego człowieka, a więc odnosimy się do siebie kulturalnie i z godnością
• mówimy prawdę i otwarcie wyrażamy swoje myśli
• pracujemy zespołowo, pomagamy słabszym i młodszym
• nie stosujemy agresji, brutalności i przemocy i przeciwstawiamy się wszelkim ich przejawom u innych
• obiektywnie i sprawiedliwie traktujemy siebie i innych
• przestrzegamy obowiązującego prawa i regulaminów wewnętrznych poszczególnych sekcji i pracowni
• nie sięgamy po cudzą własność
• szanujemy własne i cudze zdrowie i bezpieczeństwo
• nie stosujemy żadnych używek (papierosów, alkoholu, narkotyków)
• sami ponosimy konsekwencje swojego postępowania
• szanujemy mienie placówki – także kostiumy, instrumenty, sprzęt; zawsze w MDK zmieniamy obuwie.
3. Wspólna praca, zabawa i twórczość jest naszą wspólną radością, którą pragnie-my obdarzać innych ludzi. Dlatego wszyscy w MDK dzielimy się swoimi talentami i dorobkiem artystycznym z innymi, tzn.:
• bierzemy udział w imprezach wewnętrznych i środowiskowych,
• uczestniczymy w występach artystycznych dla naszego środowiska w placówce i poza nią,
• nasze prace, wykonane na zajęciach, stanowią własność placówki,
• bierzemy udział w przeglądach i konkursach.
Rodzice i wychowankowie zostają zapoznani z kodeksem przy zapisie dziecka do MDK, a dzieci podpisują go w formie umowy. Poszczególne sekcje mogą, zależ-nie od potrzeb i życzenia swoich członków, rozszerzać kodeks o dalsze punkty, nie będące w sprzeczności z przyjętymi w programie wychowawczym.

III. Formy i założenia metodyczne

1. Indywidualna praca z wychowankiem w trakcie pracy wychowawczej
• rozpoznanie potrzeb
• dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb wychowanka
• stałe wspieranie wychowanka, stosowanie wzmocnień pozytywnych, wy-zwalanie i utrwalanie przekonania o własnych możliwościach i wartości
• nawiązanie współpracy ze środowiskiem wychowanka:
- rodzicami
- szkołą (pedagogiem szkolnym, wychowawcą, dyrektorem), jeśli zajdzie potrzeba
- poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi instytucjami o charakterze diagnostycznym bądź terapeutycznym (konsultacje różnego typu) w miarę potrzeb
2. Praca wychowawcza z grupą
• diagnoza zespołu
• tworzenie programu wychowawczego dostosowanego do potrzeb grupy
• realizowanie programu wychowawczego podczas wszystkich zajęć grupowych, imprez, prac na rzecz placówki i środowiska lokalnego
• stymulowanie i wspieranie inicjatyw samorządności wychowanków
3. Praca zespołu nauczycielskiego
• koordynowanie działań w ramach przyjętego programu wychowawczego
• aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej – omawiane zagadnień z zakresu wychowania i aktualnych problemów wychowawczych w placówce, analiza trudnych przypadków, wymiana doświadczeń
• podnoszenie kwalifikacji, rozszerzanie wiedzy i umiejętności
• superwizje, hospitacje tematyczne, zajęcia otwarte dla kolegów
4. Praca z rodzicami
• wypracowanie elastycznego systemu częstych, systematycznych kontaktów z rodzicami
- indywidualne spotkania, konsultacje, rozmowy
- zajęcia otwarte
- imprezy, występy, koncerty dla rodziców
- włączanie rodziców do organizacji różnego typu imprez
- realna współpraca z Radą Rodziców – współdecydowanie w ważnych sprawach, w tym również w sprawia kształtu programu wychowawczego oraz planów pracy dydaktyczno-wychowawczej poszczególnych sekcji
• w miarę możliwości – organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców z zakresu problematyki wychowania
• aktywizowanie nauczycieli-instruktorów do kontaktu ze środowiskiem rodzinnym wychowanka

IV. Obszary działań wychowawczych


1. Rozwój intelektualny wychowanka
Po zdiagnozowaniu środowiska MDK oraz środowiska domowego wychowanków, ustaleniu oczekiwań dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników placów-ki, przyjmujemy priorytety pracy wychowawczej w następujących obszarach:
• kształtujemy zdolność spostrzegania, kojarzenia, wnioskowania
• budzimy ciekawość poznawczą i pragnienie poznawania świata
• uczymy samodzielnej interpretacji zjawisk
• rozwijamy umiejętność twórczego myślenia
• kształtujemy umiejętność i potrzebę korzystania z różnych źródeł wiedzy
• rozwijamy motywację do zdobywania wiedzy i umiejętności
• kształtujemy nawyk świadomego uczestnictwa w kulturze
• uczymy podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje
• pomagamy przygotować się do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu
2. Rozwój emocjonalny wychowanka
• rozbudzamy i kształtujemy wrażliwość emocjonalną
• pomagamy budować empatię
• uczymy otwartości na drugiego człowieka
• wspieramy pracę nad sobą, wzmacniamy pozytywy
• uczymy rozwiązywać konflikty
• pomagamy walczyć ze stresem
• zachęcamy do samopoznania i samooceny
• pomagamy określać i nazywać uczucia i stany psychiczne
• wyrabiamy wrażliwość na cierpienie i los innych ludzi (imprezy integracyjne, akcje charytatywne, promocja wolontariatu)
• wyzwalamy spontaniczność i radość życia
• poprzez umiejętnie organizowane i różnorodne zajęcia dydaktyczne, imprezy i konkursy dajemy każdemu wychowankowi szansę na sukces
3. Rozwój moralny i duchowy wychowanka
• pomagamy budować spójny i stabilny system wartości
• wskazujemy właściwe wzorce osobowe jako wyraz Platońskiej triady „piękna, dobra i prawdy”
• kształtujemy potrzebę tolerancji i uczymy wprowadzać ją w życie co-dzienne
• wyzwalamy potrzebę dążenia do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym
• poprzez różnorodne zajęcia i imprezy kształtujemy poczucie dumy z kultury i tradycji w aspekcie narodowym, lokalnym i ogólnoludzkim, rodzinnym i jednostkowym
• w praktyce stosujemy i uzmysławiamy wartość uniwersalnych norm etycznych
• uczymy wrażliwości na piękno świata i wyzwalamy potrzebę współodpowiedzialności za nie oraz i nawyk jego ochrony
• rozwijamy walory pracowitości, rzetelności, wytrwałości, odpowiedzialności i w różnorodny sposób je nagradzamy
4. Rozwój społeczny i obywatelski wychowanka
• poznajemy i kultywujemy kulturę i tradycje swojego narodu, stwarzamy możliwość prezentacji kultur innych narodów
• rozwijamy „mały patriotyzm” – poczucie przynależności do swojego regionu, miasta, dzielnicy, osiedla i potrzebę współodpowiedzialności za nie
• kształtujemy postawę otwarcia na Europę i świat bez odrzucania kultury i tradycji narodowej
• uczymy zasad demokracji poprzez ich stosowanie w życiu każdej grupy i aktywizowanie samorządności wychowanków
• uczymy świadomości swoich praw i korzystania z nich przy jednoczesnym respektowaniu praw innych
• kształtujemy postawy kreatywne i asertywne
• kształtujemy poczucie sprawstwa oraz odpowiedzialności za siebie i grupę
• uczymy szacunku dla mienia społecznego
• uczymy szacunku dla różnego rodzaju wykonywanych zajęć, zawodów, ról społecznych
5. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanka
• integrujemy działania wychowawcze rodziny i szkoły, kształtując pozytywny system wartości
• w oparciu o Art. 53 Konstytucji RP motywujemy rodziców do:
a. zaangażowania w tworzenie dokumentów regulujących pracę placówki (statut, regulaminy, program wychowawczy)
b. udziału w strukturach placówki (rada rodziców, posiedzenia rady pedagogicznej)
c. pomocy w organizacji imprez
d. pomocy w rozwiązywaniu problemów finansowych
• wzmacniamy prawidłowe relacje wychowanka z rodziną, pracujemy nad podniesieniem jej autorytetu i niwelowaniem skutków dysfunkcji rodzinnych
• prezentujemy rodzicom dorobek artystyczny ich dzieci
• wyróżniamy rodziców za właściwe wychowanie dziecka (podziękowania, listy gratulacyjne) i za włączanie się w prace na rzecz placówki (Nagroda Roku, dyplomy, podziękowania)
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• współuczestniczymy we wszystkich ważnych wydarzeniach w dzielnicy
• współorganizujemy masowe imprezy środowiskowe i motywujemy wychowanków do udziału w nich (występy, warsztaty itp.)
• organizujemy imprezy (występy, koncerty, konkursy) dla środowiska
• reprezentujemy dzielnicę na imprezach i konkursach wyższego szczebla
• współdziałamy ze szkołami, instytucjami, placówkami i organizacjami z terenu dzielnicy oraz z lokalnymi władzami samorządowymi
• korzystamy z pomocy specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedago-gicznej, Policji i Straży Miejskiej, Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy
• poszukujemy sponsorów w środowisku
7. Wychowanie prozdrowotne i profilaktyka
• kształtujemy postawę szacunku dla zdrowia własnego i innych ludzi
• uczymy aktywnych i kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
• wyrabiamy nawyki higieny, racjonalnego odżywiania, dbałości o swój organizm od najmłodszych lat (Klub „Puchatek”)
8
• kształtujemy sprawność fizyczną młodszych i starszych poprzez różnorodne, właściwie organizowane zajęcia (sportowe, ruchowe, taneczne) i imprezy
• kształtujemy postawę szacunku dla środowiska naturalnego
• realizujemy szeroko zakrojony program profilaktyki, będący integralnym elementem programu wychowawczego (w załączniku)
8. Bezpieczeństwo wychowanka
• realizujemy we wszystkich grupach zajęcia z zakresu bezpieczeństwa wychowanków w MDK i w drodze na zajęcia, zasad bhp i p-poż
• kształtujemy postawy opiekuńcze wobec młodszych i słabszych
• organizujemy bezpieczne i estetyczne pracownie dla poszczególnych rodzajów zajęć
• uczymy w praktyce organizowania bezpiecznych imprez i innych form spędzania czasu wolnego w placówce i poza nią, wyrabiamy poczucie odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo
• utrzymujemy stały kontakt z Policją, Strażą Miejską i PZU w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wychowankom.
9. Działalność opiekuńcza i socjalna
• systematycznie rozpoznajemy i określamy środowisko rodzinne i potrze-by wychowanka
• współpracujemy z instytucjami specjalistycznymi (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPS, DZRPPiRPA M. St. Warszawy)
• pracujemy indywidualnie z wychowankiem trudnym wychowawczo lub dydaktycznie
• pomagamy wychowankom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów rodzinnych poprzez:
- kierowanie do instytucji specjalistycznych
- działalność klubu profilaktyczno-rozwojowego „X”
• pomagamy wychowankom w trudnej sytuacji materialnej poprzez:
- zwalnianie z opłat uchwalonych przez Radę Rodziców lub umożliwienie indywidualnego zadeklarowania dowolnej kwoty na fundusz RR, w zależności od sytuacji materialnej rodziny
- nieodpłatne formy wypoczynku (Lato i zima w mieście) i imprezy
- organizowanie akcji charytatywnych (aukcje, zbiórki odzieży i in.)
Przygotowując wychowanków do świadomego uczestnictwa w życiu, kształtujemy postawy zaangażowane oraz poczucie pełnej odpowiedzialności za siebie, swoje decyzje i swoje życie – a także odpowiedzialności prawnej i moralnej za własne czyny. Traktując w sposób indywidualny i podmiotowy każdego wychowanka, stosu-jemy w procesie wychowania system motywacyjny. Za szczególnie ważne uznajemy jasne i jednoznaczne sformułowanie konsekwencji (przyjemnych lub nieprzyjemnych) określonych zachowań oraz uświadomienie bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między danym zachowaniem a jego przewidywalnym i akceptowanym przez społeczność MDK następstwem. Tym samym „nagroda” czy „kara” staje się w istocie z góry wiadomą konsekwencją własnego czynu, wyboru, zachowania i tylko tak rozumiana może stać się konstruktywnym elementem procesu wychowania jako praktyczne przyjęcie na siebie odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

V. System motywacyjny – nagrody i kary

1. System wzmocnień pozytywnych – nagrody
• pochwała nauczyciela
• pochwała dyrektora
• pochwała dyrektora lub nauczyciela udzielona publicznie (w czasie zajęć lub imprezy)
• zamieszczenie informacji o danym osiągnięciu w kronice MDK
• list pochwalny do rodziców i/lub dyrektora szkoły wychowanka
• dyplom uznania
• nagroda rzeczowa dyrektora lub Rady Rodziców
• całoroczny konkurs „Nagroda miesiąca” dla najaktywniejszych wychowanków, zakończony wręczeniem Nagród Roku na zakończenie roku szkolnego
• nagroda nauczyciela instruktora na zakończenie roku szkolnego
2. System interwencji wychowawczej – kary
• upomnienie nauczyciela
• indywidualna rozmowa dyscyplinująca z nauczycielem lub dyrektorem
• rozmowa dyscyplinująca z nauczycielem lub dyrektorem z udziałem rodziców
• list do rodziców i/lub szkoły wychowanka
• ostrzeżenie – wpis do dokumentacji pedagogicznej sekcji
• czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach i/lub zajęciach
• skreślenie z listy wychowanków
Nauczyciele-instruktorzy poszczególnych sekcji mogą wspólnie z grupą wypracować bardziej szczegółowe systemy motywacyjne lub zawierać kontrakty wychowawcze z uczestnikami, w zależności od potrzeb i opracowanego wspólnie regulaminu sekcji.
Dokładając starań, aby wychowanek naszej placówki wszechstronnie się rozwijał przy aktywnym wsparciu nauczycieli i całego środowiska MDK, oczekujemy, że w procesie wychowawczym nasz wychowanek stanie się:

VI. Model wychowanka


• życzliwy, koleżeński, opiekuńczy, uprzejmy
• uczciwy i prawy
• prawdomówny, otwarty, szczery
• wrażliwy na innych
• ciekawy świata
• samodzielny
• odpowiedzialny
• obowiązkowy
• rozważny
• tolerancyjny
• zdolny do świadomej autokreacji
Wychowanek MDK potrafi:
• stale pracować nad własnym wszechstronnym rozwojem
- w zakresie własnego rozwoju i zdobywania umiejętności
• właściwie planować własną pracę
• być świadomym odbiorcą i współtwórcą kultury
• spędzać wolny czas w sposób pożyteczny, bezpieczny i wartościowy
• wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę
• podejmować przemyślane decyzje i przyjmować ich konsekwencje
• przyznawać się do błędów i korygować swoje postępowanie
• śmiało realizować własne plany i marzenia życiowe
• cieszyć się z sukcesów i akceptować porażki
• współpracować i współdziałać w grupie
- w zakresie umiejętności interpersonalnych i społecznych
• wyrażać swoje emocje i poglądy otwarcie i nie urażając uczuć innych
• respektować normy współżycia społecznego
• czuć się obywatelem naszego kraju, Europu i świata
• być świadomym członkiem społeczności regionalnej
• szanować wolność własną i innych ludzi
• odczuwać potrzebę pomocy innym i satysfakcję z bycia potrzebnym

Efektywna realizacja tak sformułowanego programu wychowawczego może być dokonywana jedynie przez nauczycieli instruktorów, którzy spełniają określone wymagania w zakresie walorów osobowości, postaw, przestrzeganych wartości etycznych i przygotowania zawodowego, aby oddziaływaniem poprzez własny przy-kład, postawę i zachowanie zapewnić pożądane rezultaty. Nauczyciel instruktor MDK, realizujący program wychowawczy placówki, to człowiek:

VII. Wzorzec osobowy wychowawcy

• prawy, uczciwy, przestrzegający obowiązujących zasad etycznych
• kulturalny, światły
• otwarty na świat i drugiego człowieka
• nieustannie pracujący nad własnym rozwojem intelektualnym, ducho-wym, społecznym i zawodowym
W stosunku do wychowanków nauczyciel instruktor MDK przejawia następują-ce postawy i umiejętności:
• jest tolerancyjny i sprawiedliwy
• traktuje podmiotowo i osobowo każdego wychowanka
• jest życzliwy i uprzejmy
• jest otwarty na potrzeby i problemy wychowanków
• wspiera wychowanka
• stawia rozsądne wymagania i konsekwentnie je egzekwuje
• potrafi przyznać się do błędu, przyznaje także prawo do błędu innym
• udziela rzetelnych i wnikliwych informacji zwrotnych
W zakresie przygotowania i kompetencji zawodowych nauczyciel instruktor MDK:
• jest kompetentny
• jest komunikatywny
• potrafi przekazać wiadomości w sposób przystępny i ciekawy
• stosuje zróżnicowane formy pracy i metody aktywizujące
• dobrze organizuje pracę własną i wychowanków
• posiada szeroką wiedzę pedagogiczną i psychologiczną i stale ją pogłę-bia
• potrafi zindywidualizować wymagania i dostosować je do możliwości i potrzeb wychowanków
• stale doskonali swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach

VIII. Monitoring i ewaluacja programu

1. Trafność i skuteczność zaplanowanych w procesie wychowawczym działań we wszystkich jego obszarach analizujemy w cyklu rocznym w ramach tematyki:
• posiedzeń rady pedagogicznej
• superwizji Klubu „X”
• zespołu wychowawczego (w razie potrzeby)
2. Spostrzeżenia i wnioski wynikające z analizy poszczególnych obszarów działań wychowawczych prezentujemy na posiedzeniach Rady Rodziców i spotka-niach poszczególnych nauczycieli instruktorów z rodzicami.
3. Monitoring działań wynikających z programu wychowawczego MDK prowa-dzimy na bieżąco przez cały rok szkolny, posługując się różnorodnymi metodami pomiaru i narzędziami badawczymi:
• hospitacje dyrektora placówki, obejmujące wszystkie sfery oddziaływań wychowawczych (zajęcia dydaktyczne i klubowe, imprezy różnego typu)
• analiza frekwencji wychowanków na zajęciach
• analiza dokumentacji pedagogicznej nauczycieli instruktorów
• wywiady z wychowankami i rodzicami
• ankiety dla wychowanków i rodziców
• półroczne i roczne sprawozdania poszczególnych nauczycieli instrukto-rów z pracy wychowawczo-dydaktycznej
4. Ważnym elementem monitoringu, a także podstawą wniosków stanowią-cych istotną część ewaluacji programu wychowawczego są:
• spostrzeżenia organów nadzorujących i kontrolujących pracę placówki
• informacje instytucji współpracujących z MDK
• ocena władz lokalnych
• uwagi i propozycje rodziców

WARSZTATY
DLA SZKÓŁ
Jest to oferta warsztatów profilaktycznych MDK Ochota dla zorganizowanych grup szkolnych.
MUSICAL
GRUPA DREAM TEAM
Formacja Musicalowa Dream Team corocznie tworzy musical o charakterze profilaktycznym.
KONCERTY
WOKALNA GRUPA REPREZENTACYJNA
EDUKACYJNE KONCERTY TEMATYCZNE
PROJEKTY MIEDZYNARODOWE
ERASMUS+
OBOZY
PROFILAKTYCZNO-ARTYSTYCZNE
SAMORZĄD
I WOLONTARIAT

Polecamy

showMiasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl

showUrząd Dzielnicy Ochota
http://www.urzadochota.waw.pl

show Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
http://www.ptzn.org.pl

show Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie
http://www.ptzn-waw.org

KONTAKT

Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"

ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa

tel: 22 822 28 95 (godz: 9:00 - 17:00)
kom: 696 112 560 (godz: 9:00 - 17:00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 000959317
NIP: 526-25-90-867