Nie jest najważniejsze, abyś był lepszy od innych. Ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego.
Mahatma Ghandi

 

KALENDARZ WYDARZEN

loader

Znajdź nas na Facebooku!

Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury "Ochota"

 • Opublikowano: środa, 27, Stycznia 2016 19:57
 • Odsłony: 4260

KONCEPCJA PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "OCHOTA"


1.   Założenia ogólne

Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą oraz placówką wychowania pozaszkolnego.

Wychowanie, pojmowane jako wspieranie młodego człowieka w jego rozwoju, stwarzanie mu różnorakich możliwości rozwoju oraz bezpiecznych warunków do tego, stanowi więc podstawę i najważniejszy aspekt pracy placówki – wszystkie realizowane w MDK działania są traktowane jako sytuacje wychowawcze. Koncepcję, formy i metody pracy wychowawczej określa Program Wychowawczy MDK.

Szczegółowe założenia, cele i zadania MDK oraz formy ich realizacji określa Statut MDK.

Główne cele działalności MDK, określone w statucie placówki to:

 • wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, kształtowaniu osobowości, pogłębianiu wiedzy i umiejętności, kreowanie zdrowych i konstruktywnych postaw,
 • organizowanie różnych form bezpiecznego spędzania czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji.

Cele te MDK realizuje wypełniając zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne z uwzględnieniem potrzeb wychowanków i środowiska lokalnego oraz podejmując działania na rzecz:

 • pogłębiania i rozszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wykraczającej poza obowiązujące programy szkolne;
 • rozwijania różnorodnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
 • stwarzania warunków dla harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez różne dziedziny kultury i sztuki, nauki i techniki, sportu i wychowania fizycznego oraz niespecyficznej profilaktyki zintegrowanej;
 • promowania zdrowego, wolnego od uzależnień, wszelkich form przemocy i innych zachowań ryzykownych stylu życia i czynnego, sprawczego nie nie wpływu;
 • kształtowania umiejętności kreatywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego;
 • stwarzania warunków dla wszechstronnego rozwoju intelektu i osobowości wychowanków;

MDK działa na rzecz integracji środowiska lokalnego, m.in. poprzez:

 • organizowanie przeglądów, wystaw i konkursów dla uczestników zajęć oraz dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Ochota;
 • ścisłą całoroczną współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i placówkami dzielnicy Ochota;
 • organizowanie i współorganizowanie imprez środowiskowych;
 • wydawanie gazetki środowiskowej – miesięcznika „Korniszon”

Placówka stale wypracowuje najbardziej pożądane i efektywne formy pracy pozaszkolnej z wychowankami, dostosowane do ich potrzeb rozwojowych oraz zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego. MDK prowadzi działalność w ciągu całego roku, organizując dla wychowanków różne formy wypoczynku w czasie wolnym od nauki (ferie zimowe, wakacje).

MDK umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i kulturowej, kształtuje potrzebę poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

MDK tworzy wychowankom warunki pobytu, pracy i zabawy w placówce, zapewniające dobre samopoczucie i pełne bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i wszelkimi przejawami patologii społecznej.

2.   Zajęcia w MDK

MDK realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 • prowadzenie zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych, wspierających rozwój dzieci i młodzieży, wynikających z potrzeb wychowanków i środowiska lokalnego;
 • organizowanie:

a)    imprez i konkursów;

b)    wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

c)    działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i niedostosowaniem społecznym;

 • realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych, w tym programów kształcenia wolontariuszy i liderów młodzieżowych.

Wszystkie zajęcia i programy realizowane w placówce są stale monitorowane pod kątem dostosowania ich treści i metodyki do potrzeb wychowanków i środowiska oraz w razie potrzeby elastycznie modyfikowane. Monitorowanie i modyf

2.1.  Zajęcia stałe

Szczegółowy repertuar i opis prowadzonych zajęć stałych zawiera Oferta Programowa, opracowywana na dany rok szkolny z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb wychowanków i środowiska lokalnego oraz posiadanego potencjału kadrowego i aktualnych możliwości wynikających z zatwierdzonego arkusza organizacji placówki.

Strukturę i założenia zajęć stałych w MDK określają corocznie opracowywane przez zespół kierowniczy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ramowe plany pracy:

 • Ramowy plan pracy dydaktyczno wychowawczej MDK – założenia ogólne
 • Plan pracy dydaktyczno wychowawczej pracowni dydaktycznej
 • Plan pracy dydaktyczno wychowawczej pracowni artystycznej.

Uszczegółowieniem planów ramowych są indywidualne, autorskie plany pracy wszystkich nauczycieli instruktorów, opracowywane corocznie dla każdej grupy, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków i środowiska oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji w roku poprzednim, a także wypracowanych przez radę pedagogiczną standardów programowych poszczególnych pracowni.

Wszystkie plany pracy są z założenia elastyczne i mogą być modyfikowane w zależności od bieżących potrzeb i możliwości placówki, wychowanków i środowiska.

2.2.  Zajęcia okazjonalne

Zajęcia okazjonalne, organizowane w MDK dla wychowanków i środowiska lokalnego to m.in.:

 • imprezy okolicznościowe, tematyczne, środowiskowe i inne
 • konkursy i przeglądy
 • wystawy
 • spotkania

Strukturę i terminarz zajęć okazjonalnych określa Plan Imprez, opracowywany corocznie z uwzględnieniem potrzeb wychowanków i środowiska oraz wniosków z ewaluacji imprez w roku poprzednim oraz na bieżąco uzupełniany i modyfikowany w zależności od potrzeb.

2.3.  Zajęcia okresowe, wypoczynek i rekreacja

Zajęcia okresowe prowadzone są w czasie ferii zimowych i wakacji:

 • W ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” w MDK corocznie organizowany jest stały punkt akcji, zapewniający opiekę i atrakcyjne, a zarazem bezpieczne spędzanie czasu dzieciom i młodzieży przez cały dzień.
 • MDK corocznie organizuje letnie obozy profilaktyczno-artystyczne i profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży, we współpracy z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie.

3.   Współpraca ze środowiskiem.

Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym odbywa się dwukierunkowo:

3.1.  Inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego.

 • Warsztaty profilaktyczne i artystyczne dla szkół (7 grup warsztatowych tygodniowo, ponad 3500 uczestników w ciągu roku szkolnego
 • Musical profilaktyczny – coroczne wielokrotne prezentacje dla środowiska szkolnego i nie tylko
 • Coroczna organizacja dzielnicowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (od 2007 do 2012 w CH Reduta, od 2014 w CH Blue City)
 • Stałe zajęcia dla wychowanków świetlic Szkoły Podstawowej nr 61 i 175
 • Realizacja programu profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze w szkołach na terenie dzielnicy, Warszawy i województwa (we współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii)
 • Udostępnianie sali widowiskowej innym placówkom i współorganizacja imprez dzielnicowych inicjowanych przez Zarząd Dzielnicy i inne podmioty
 • Coroczna organizacja interdyscyplinarnych konkursów dzielnicowych (dla przedszkoli – „Co pika w sercu smyka”, dla szkół – „Przyszłość spełnionych marzeń”)
 • Coroczna organizacja konkursu „Moja Zabawka”
 • Miesięcznik „Korniszon” stanowi dzielnicowy organ prasowy, w którym informacje o swoich dokonaniach i działaniach zamieszczają także szkoły i inne placówki.
 • Zajęcia dziennikarskie dla uczniów klas dziennikarskich z ZS nr 26 (2005-2010)
 • Program rówieśniczej edukacji obywatelskiej Klub Młodych Dziennikarzy (od 2005)
 • Program edukacji rówieśniczej i rodzinnej „W Stronę Wartości”
 • Cykliczne zbiórki koców i karmy dla bezdomnych zwierząt
 • Udostępnianie sal na zajęcia i spotkania organizacji pożytku publicznego działających w środowisku, także na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (m.in. stowarzyszenie AKOS, Otwarte Drzwi, Fundacja Vis Maior itp.)
 • Konferencje dla nauczycieli i rodziców „Zagrożenia świata wirtualnego” organizowana w MDK we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej i Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia (2011, 2013)
 • Organizacja Międzyszkolnego Przeglądu Młodzieżowych i Dziecięcych Spektakli Profilaktycznych „Lusterko” (corocznie 2010-2014) i wydawanie w ramach projektu zbiorów scenariuszy profilaktycznych „Po Drugiej Stronie Lustra” (4 kolejne tomy), kolportowanego do szkół i placówek z terenu Warszawy, województwa mazowieckiego i Polski
 • Partnerski udział w programie Lokalny System Wsparcia „Razem z Ochotą”, organizacja zajęć i korepetycji dla dzieci oraz warsztatów dla rodziców (we współpracy z Oddziałem PTZN w Warszawie

3.2.  Promocja placówki w środowisku lokalnym.

 • W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie wychowanków powstała w 2004 roku sekcja dziennikarska, wydająca do dziś nieprzerwanie Niezależny Miesięcznik Młodzieży w Każdym Wieku „Korniszon”, kolportowany nieodpłatnie w nakładzie 2000 egz. w środowisku. W gazetce przedstawiane są m.in. różnorakie działania i osiągnięcia placówki, prezentowane zajęcia, zamieszczana twórczość literacka i plastyczna wychowanków itp.
 • Na początku każdego roku szkolnego plakaty i ulotki informujące o ofercie programowej MDK są rozprowadzane w szkołach na terenie dzielnicy, pakiety informacyjne otrzymują też wszyscy dyrektorzy szkół na pierwszym zebraniu dyrektorów w dzielnicy, a w ciągu roku szkolnego na zebraniach dyrektorów przekazywane są pisemne informacje o bieżących przedsięwzięciach placówki i zaproszenia do udziału w nich.
 • Corocznie wystawiany jest co najmniej kilkakrotnie dla szkół i środowiska lokalnego musical profilaktyczny, co stanowi m.in. promocję dokonań placówki
 • MDK uczestniczy we wszystkich masowych imprezach środowiskowych, organizowanych przez dzielnicę (festyny, pikniki, Gala Talentów Ochoty itp.), na których prezentuje dokonania artystyczne wychowanków.
 • Na corocznym wrześniowym pikniku integracyjnym w Parku Szczęśliwickim placówka organizuje swoje stoisko, przy którym oprócz informacji o ofercie i działalności MDK (ulotki, plakaty, wystawy zdjęć i prac plastycznych) odbywają się warsztaty plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp. – promujące atrakcyjne formy pracy w placówce. Zazwyczaj po pikniku rejestrujemy napływ nowych uczestników do MDK.
 • Strona internetowa MDK oraz profil na Facebooku prezentują zarówno ofertę programową, jak i imprezy oraz inne aktualności.

Dokonania MDK są prezentowane i promowane także na forum dużo szerszym niż środowisko lokalne:

 • wydanie (ze środków Fundacji Batorego) zbiorku prac literackich i plastycznych wychowanków MDK „Bliżej Marzeń. Dzieci i młodzież o dobrym (i złym) życiu) i jej dystrybucja w dzielnicy, Warszawie oraz kraju
 • prezentacja projektów i dobrych praktyk MDK w publikacjach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej finansowanych przez MEN i Biuro Edukacji „Edukacja kulturalna” (teatr profilaktyczny w MDK jako nowatorski program edukacji kulturalnej) i „Edukacja kulturalna w Warszawie” (program rówieśniczej edukacji obywatelskiej poprzez działania dziennikarskie, doświadczenia MDK przedstawione w artykule „Placówki wychowania pozaszkolnego w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej”) oraz „Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. Narzędzia realizacji w szkołach i placówkach oświatowych” (2015)
 • prezentacja doświadczeń MDK w zakresie profilaktyki kreatywnej poprzez teatr w czterech tomach scenariuszy profilaktycznych „Po Drugiej Stronie Lustra” wydanych w ramach czterech kolejnych edycji projektu realizowanego we współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w latach 2010-2014 (dofinansowanie MEN, MCPS i Kuratorium Oświaty w Warszawie)
 • prezentacja doświadczeń MDK podczas prac zespołu roboczego opracowującego Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, w skład którego wchodziła dyrektor placówki
 • prezentacja dokonań placówki w dziedzinie profilaktyki kreatywnej poprzez twórczość w ogólnopolskim biuletynie Fundacji Batorego „Arka” (łącznie kilkanaście numerów, również w wydaniu rosyjskim i bułgarskim)
 • prezentacja programów profilaktyki kreatywnej oraz profilaktyki rówieśniczej i metod pracy wychowawczo-profilaktycznej na międzynarodowych szkoleniach i spotkaniach Fundacji Batorego, m.in.:

-       Szkoły Letnie w Bułgarii (2010, 2015)

-       międzynarodowe seminaria dla dziennikarzy (corocznie 2008-2014), część szkolenia corocznie odbywała się w MDK

-       międzynarodowe szkolenia konsultantów w dziedzinie uzależnień (corocznie od 2008)

-       wizyta delegacji Księstwa Bhutanu w MDK (2010) i prezentacja działalności placówki

-       szkolenia nauczycieli i psychologów szkolnych w Buriacji (2008) i na Sachalinie (2011) prowadzone przez dyrektora placówki

-       wizyta delegacji Mongolii w MDK (2012) i prezentacja działalności placówki

-       wizyta stażowa psychologów z Bułgarii (październik 2015)

Corocznie w sprawozdaniu ze współpracy ze środowiskiem na liście instytucji i organizacji partnerskich znajduje się kilkadziesiąt podmiotów z terenu Ochoty i Warszawy.

4.   Działania wychowawcze i profilaktyczne w placówce

Wychowanie i profilaktyka zachowań ryzykownych stanowią główne punkty ciężkości działalności MDK. Mamy głębokie przekonanie, potwierdzone wieloletnimi obserwacjami i doświadczeniem pracy z dziećmi, że jest to główny cel naszej pracy – wszelkie działania artystyczne, edukacyjne itp. (a także odnoszenie sukcesów w tych dziedzinach) stanowią w istocie tylko narzędzia kształtowania postaw i osobowości wychowanków (a więc właśnie wychowania i profilaktyki), a nie cel sam w sobie – jest to zasadnicza różnica pomiędzy placówkami oświatowo-wychowawczymi jak MDK i instytucjami kultury.

Założenia i szczegółowy zakres działań wychowawczych i profilaktycznych oraz formy i metody pracy w tym zakresie określają:

 • Program Wychowawczy i ramowy Harmonogram działań wychowawczych MDK
 • Program Profilaktyki i sporządzany na każdy rok szkolny Harmonogram działań profilaktycznych MDK

W tym obszarze podejmowane są systematycznie i od wielu lat m.in. następujące działania:

-            Klub Profilaktyczno-Rozwojowy X dla dzieci ze środowisk zaniedbanych, rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią

-            Warsztaty profilaktyczne dla szkół

-            Coroczne tworzenie musicalu profilaktycznego i jego prezentacja w środowisku szkolnym dzielnicy

-            Obozy profilaktyczne (artystyczny i dla liderów młodzieżowych)

-            Program profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze – warsztaty umiejętności psychospołecznych dla liderów młodzieżowych, kształtowania sprawstwa młodzieży w podejmowaniu działań pomocowych na rzecz rówieśników itp.

-            Kategoria profilaktyczna i terapeutyczna konkursu „Moja Zabawka”

-            Międzyszkolny Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Lusterko” połączony z warsztatami dla publiczności (5 edycji: 2010-2014)

-            Stała współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia

-            Stała, bardzo ścisła współpraca z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii (nauczyciele MDK współtworzyli oddział warszawski PTZN, placówka użycza mu siedziby, duża część działalności oddziału skierowana jest do wychowanków MDK i najbliższego środowiska placówki)

-            Warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców we współpracy z PTZN (w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia „Razem z Ochotą”)

-            Program edukacji rówieśniczej i rodzinnej W Stronę Wartości, realizowany we współpracy z SP nr 264 w Warszawie

-            i inne

 • Diagnoza problemów jest częścią programu profilaktyki, a program wychowawczy – odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby wychowanków.
 • Stała praca pod superwizją (m.in. dzięki współpracy z PTZN) umożliwia diagnozowanie indywidualnych problemów na bieżąco.
 • O skuteczności podejmowanych działań świadczy niemal całkowity brak zachowań ryzykownych wśród wychowanków MDK – z wyłączeniem Klubu X, gdzie wyznacznikiem skuteczności jest sukcesywne ich zmniejszanie, socjalizacja i adaptacja uczestników do pracy w innych sekcjach

5.   Kierowanie placówką

5.1.     Współpraca i zarządzanie kadrą pedagogiczną

W celu jak najbardziej efektywnego, a zarazem harmonijnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz kierowania procesami składającymi się na pracę MDK, w placówce przyjęte są i realizowane następujące działania:

 • Regularne, comiesięczne zebrania Rady Pedagogicznej, służące m.in. omawianiu bieżącej pracy placówki
 • Cotygodniowe zebrania zespołu kierowniczego MDK, na których są omawiane różne aspekty pracy placówki, poszczególnych sekcji i nauczycieli
 • Wszelkie plany i programy (dydaktyczny, wychowawczy, profilaktyczny) są opiniowane i zatwierdzane przez radę pedagogiczną, a ich zasadnicze ramy są także wypracowane wspólnie z nauczycielami i rodzicami
 • Własne, indywidualne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej wszystkich nauczycieli, będące autorskim uszczegółowieniem planów pracy placówki – tym samym organizacja pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej staje się wspólnym dziełem wszystkich nauczycieli, jedynie inspirowanym i koordynowanym przez dyrektora
 • Zatrudnianie wyłącznie wykwalifikowanych nauczycieli, w wyjątkowych przypadkach konieczności zatrudnienia specjalisty bez przygotowania pedagogicznego (tylko po bardzo wnikliwym zapoznaniu się z kompetencjami danej osoby i jej stosunkiem do wychowanków – po stwierdzeniu „genu pedagogicznego” mimo braku formalnych kwalifikacji) uzyskiwanie zgody Kuratora Oświaty.
 • Posiadanie formalnych kwalifikacji jako konieczny, ale nie wystarczający warunek zatrudnienia nauczyciela i/lub jego utrzymania się w placówce; wymagania od zatrudnionej kadry pedagogicznej obejmują także umiejętność współdziałania w zespole i komunikacji, rzetelność, kreatywność i zaangażowanie, identyfikowanie się z uznawanymi w MDK (i skodyfikowanymi w programie wychowawczym) wartościami oraz prezentowanie własnym zachowaniem postaw, które staramy się kształtować u wychowanków.
 • Motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego i wspomaganie ich w tym:

-          doskonalenie jest obligatoryjnym punktem w rocznym planie pracy każdego nauczyciela

-          gromadzenie i udostępnianie nauczycielom ofert doskonalenia

-          dofinansowanie doskonalenia (także indywidualnego) ze środków placówki i poprzez wnioski do Burmistrza dzielnicy Ochota

-          nagradzanie nauczycieli rozwijających się zawodowo – nagrody dyrektora

-          coroczne wspólne określanie przez radę pedagogiczną zapotrzebowania na tematy w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli oraz propozycje prowadzenia szkoleń wewnętrznych przez nauczycieli

-          określenie w programie wychowawczym MDK wzorca nauczyciela jako osoby „nieustannie pracującej nad własnym rozwojem intelektualnym, duchowym, społecznym i zawodowym”

 • Stymulowanie pracy zespołowej nauczycieli, m.in. poprzez powoływanie zespołów problemowo-zadaniowych oraz wychowawczych:

-            stałe działające w MD zespoły: zespół Klubu X, Klubu Puchatek, musicalowy, warsztatowy; zespół roboczy ds. ewaluacji wewnętrznej, zespół kierowniczy

-            powoływane do realizacji konkretnego zadania (np. organizacja imprezy czy akcji) lub rozwiązania konkretnego problemu wychowawczego

5.2.     Współpraca z rodzicami

 • Włączanie rodziców do wielu imprez okolicznościowych, które polegają na wspólnych działaniach dzieci i rodziców (np. wspólne dekorowanie pierniczków, wykonywanie ozdób choinkowych, ubieranie choinki i kolędowanie na imprezach gwiazdkowych, imprezy integracyjne w Klubie „Puchatek”)
 • Udostępnianie rodzicom planów wszystkich dokumentów programowych MDK, w tym planu pracy placówki, programu wychowawczego, programu profilaktyki planów pracy poszczególnych sekcji (specjalny segregator w sekretariacie, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, zachęcanie do zgłaszania wszelkich uwag i propozycji)
 • Motywowanie rodziców do pomocy w organizacji imprez i występów (np. pomoc w transporcie, ubieraniu artystów, organizacji poczęstunku)
 • Zapraszanie przedstawiciele Rady Rodziców na zebrania Rady Pedagogicznej i wszelkie spotkania w placówce
 • Fundusz Rady Rodziców jako wspomaganie działalności placówki (zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć, nagród, poczęstunków itp.)
 • Obowiązkowa część dot. współpracy z rodzicami w corocznych sprawozdaniach indywidualnych nauczycieli
 • Nagradzanie rodziców szczególnie aktywnie współpracujących z MDK na koniec roku szkolnego – uroczyste wręczania statuetek „Złotego Rodzica” podczas gali kończącej rok szkolny
 • Skrzynka pytań, wniosków i propozycji w holu MDK i uwzględnianie wszelkich propozycji rodziców w planowaniu działań
 • Kontakt zwrotny z rodzicami na Facebooku
 • Coroczne prowadzenie badania opinii rodziców o zajęciach i placówce oraz ich subiektywnego zadowolenia z udziału ich dzieci w zajęciach

5.3.     Współpraca z samorządem i wychowankami, diagnozowanie potrzeb wychowanków, stymulowanie ich samorządności i sprawstwa

 • Coroczne występowanie Samorządu wychowanków z inicjatywą organizacji lub współorganizacji różnorakich imprez w placówce i z wnioskiem o wybór opiekuna. Uwzględnianie inicjatyw i wniosków Samorządu przez dyrektora i radę pedagogiczną w planowaniu działań placówki.
 • Współpraca z samorządem z założenia nie ma charakteru sformalizowanego, zasadza się na codziennych bliskich kontaktach z wychowankami (nie tylko tymi pełniącymi funkcje w samorządzie), wszystkie wspólne inicjatywy są na bieżąco omawiane ustnie, każdy wychowanek ma stały kontakt do nauczycieli i dyrektora.
 • Uwzględnianie zgłaszanych propozycji wychowanków (samorządu i nie tylko) co do organizacji zajęć (w ten sposób powstała np. sekcja samoobrony, niektóre zespoły taneczne, artBałagan, sekcja dziennikarska i młodzieżowy miesięcznik „Korniszon”) i imprez (Halloween, okolicznościowe bale, wszystkie imprezy w Klubie X)
 • Dostosowanie oferty wszystkich zajęć w MDK do zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań wychowanków – istnienie każdej sekcji jest uwarunkowane zapotrzebowaniem środowiska, jeżeli takiego brak, sekcja przestaje istnieć, ponieważ dzieci przychodzą na zajęcia z własnej woli, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
 • Zainteresowanie uczestników zajęć rzutuje na liczebność, a ta powoduje powstawanie nowych grup (np. rozrost liczby grup tanecznych, w ostatnich latach, grupy baletowe)
 • Coroczne prowadzenie są badania opinii wychowanków o zajęciach i ich subiektywnego zadowolenia z zajęć
 • Działalność samorządu nie wyczerpuje zagadnienia wdrażania do samostanowienia i współodpowiedzialności wychowanków MDK, w tym obszarze jeszcze:

-          We wszystkich sekcjach: wychowankowie mają wpływ na program zajęć: jakie piosenki chcą śpiewać, do jakiej muzyki tańczyć, jak spędzać czas na zajęciach klubowych itp.

-          Redakcja „Korniszona”: uczestnicy sami określają kształt gazetki, sami wybierają tematykę materiałów, które tworzą

-          Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze – cały program zasadza się na założeniu sprawstwa i samodzielnej realizacji samodzielnie zaprojektowanych działań, nauczyciel jest tylko opiekunem, wspomaga i umożliwia działania oraz dba o bezpieczeństwo, ale nie dyktuje co mają robić

-          Sekcje taneczne – uczestnicy współtworzą choreografie

-          Grupa musicalowa – uczestnicy sami piszą scenariusze, współtworzą całe widowisko, kreują własne role, sceny są konstruowane w dużym stopniu na samodzielnych improwizacjach

-          Pracownia warsztatowa – tematyka warsztatów jest planowana wspólnie z pedagogami szkolnymi z uwzględnieniem sugestii nauczycieli i wychowawców co do potrzeb danej grupy. Jednak często zdarza się, że uczestnicy warsztatów sygnalizują nieco (lub nawet zupełnie) inne potrzeby i problemy niż wskazywane przez nauczycieli – w takich przypadkach trenerzy zawsze i bezwzględnie dostosowują na bieżąco tematykę zajęć do potrzeb zgłaszanych przez uczniów.

5.4.  Organizacja procesu dydaktycznego i pracy MDK poprzez tworzenie przepisów prawa wewnętrznego.

 • Wspólne wypracowywanie przez radę pedagogiczną (w porozumieniu z pozostałymi organami placówki) dokumentów prawa wewnętrznego, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i ich stała aktualizacja.
 • W MDK zostały dotychczas wypracowane dokumenty prawa wewnętrznego regulujące pracę placówki, m. in.:

-          Kodeks postępowania wszystkich członków społeczności MDK

-          Regulaminy wszystkich pracowni (corocznie opracowywane wspólnie z wychowankami)

-          Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i plany poszczególnych sekcji

-          Program wychowawczy

-          Harmonogram działań wychowawczych

-          Program profilaktyki

-          Harmonogram działań profilaktycznych

-          Standardy programowe

-          Regulamin pracy MDK

-          Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

-          Standard prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z którym:

 • Na początku każdego roku szkolnego wszyscy nauczyciele sporządzają indywidualne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej (druk planu został wypracowany w MDK i podlega okresowym modyfikacjom w zależności od bieżących potrzeb),które są sprawdzane i zatwierdzane przez dyrektora lub na jego zlecenie przez kierowników działów; w tracie lustracji śródrocznych kontrolowana jest m.in. zgodność zapisów z planem pracy, sprawdzane są także zapisy dot. bezpieczeństwa dzieci w placówce i działań wychowawczych.
 • Na koniec każdego półrocza i roku szkolnego wszyscy nauczyciele składają sprawozdania ze swojej pracy (druk sprawozdania został wypracowany w MDK i podlega okresowym modyfikacjom w zależności od bieżących potrzeb), analizowane przez kierowników i dyrektora.

6.   Tworzenie materialnych warunków do realizacji zadań MDK

6.1.    Baza lokalowa placówki.

 • W wyniku długotrwałych starań i stałej owocnej współpracy z władzami dzielnicy w końcu 2008 roku ruszyła budowa nowej siedziby dla MDK, w której placówka mieści się od września 2010. Nowa siedziba ma powierzchnię ponad trzykrotnie większą od starej i jest nowocześnie, profesjonalnie wyposażona – dawny malutki osiedlowy dom kultury przeistoczył się w dużą, nowoczesną i piękną placówkę.
 • Od przeprowadzki do nowego lokalu trwa doposażenie poszczególnych pracowni oraz sali widowiskowej; przez ten czas z pozyskanych dochodów własnych placówki oraz środków pozabudżetowych pozyskanych przez PTZN zakupiono m.in.:

-       dwa pianina elektryczne, elektroniczne instrumenty klawiszowe, gitary, bębny dżembe

-       dziesięć nowych komputerów (stacjonarne i laptopy)

-       nowe monitory do wszystkich komputerów

-       mebelki, komplet zabawek edukacyjnych i dywany do klubu „Puchatek”

-       sztalugi i pojemniki do pracowni plastycznej

-       oświetlenie sceniczne w sali widowiskowej, mikser, profesjonalny odtwarzacz, reflektor prowadzący, dymnicę, wytwornicę mgły i maszynę do baniek, laser sceniczny, mikrofony pojemnościowe, miktoporty i in.

-       elektryczny ekran do teatru cieni

-       sprzęt sportowy i rekreacyjny (w tym trampolinę ogrodową i water-balle)

-       rolety do pracowni

-       i in.

 6.2.    Media edukacyjne umożliwiające realizację zadań placówki.

 • W MDK jest stałe szerokopasmowe łącze internetowe, własny nowy serwer z urządzeniami peryferyjnymi, sieć komputerowa, sieć Wi-Fi
 • Placówka posiada 4 rzutniki multimedialne i 3 tablice multimedialne, wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie ich używania w procesie dydaktycznym
 • Pracownie komputerowa wyposażona w 7 stacjonarnych komputerów i 7 laptopów, drukarki, kserokopiarkę, skaner, tablicę multimedialną
 • Komputer do obróbki muzyki w pracowni muzycznej
 • Komputer w pokoju nauczycielskim
 • W MDK działa klub multimedialny i sekcja grafiki komputerowej
 • Placówka posiada stronę WWW (http://mdkochota.edu.pl/) oraz profil na FB

 7.   Działania mające na celu rozwój placówki.

 • Wieloletni plan rozwoju placówki
 • Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniający potrzeby nauczycieli, placówki i środowiska
 • Planowanie działań doskonalących na bieżąco w miarę potrzeb na cotygodniowych zebraniach zespołu kierowniczego
 • Uruchamianie nowych form zajęć w rezultacie otrzymanych informacji zwrotnych, inicjatywy nauczycieli i wychowanków (batik, decoupage, bębny, studio piosenki itp.)
 • Nawiązanie współpracy z NGO w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych na nowe przedsięwzięcia
 • Realizacja wielu projektów wspólnie z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii
 • Realizacja projektów współfinansowanych przez dzielnicę (Klub X, W stronę wartości itp.)
 • ewaluacja wewnętrzna – prowadzona corocznie
 • opracowany arkusz samooceny w zakresie spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu MEN o nadzorze – corocznie dokonywana jest analiza i samoocena jednego z obszarów wymagań oraz określane potrzeby w zakresie nadzoru pedagogicznego
 • sporządzane jest podsumowanie wyników ewaluacji na koniec roku szkolnego i formułowane są wnioski do dalszej pracy
 • wnioski do dalszej pracy sformułowane w podsumowaniu wyników ewaluacji na koniec roku szkolnego są wykorzystywane w planowaniu pracy poszczególnych sekcji w następnym roku szkolnym
 • ewaluacja wyników własnej pracy stanowi obowiązkowy punkt w rocznych planach pracy nauczycieli (sporządzanych na druku wypracowanym w placówce) oraz stałą część sprawozdania półrocznego/rocznego
 • w MDK funkcjonuje zespół roboczy ds. ewaluacji, w pracach którego uczestniczą nauczyciele; zespół ma swojego koordynatora i zadanie wypracowania narzędzi oraz przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w określonych obszarach działania placówki
 • koordynator zespołu zdaje relację z realizacji zadań na większości comiesięcznych zebrań rady pedagogicznej

 8.   Bezpieczne warunki pobytu wychowanków w placówce

 • Regularne przeglądy sprzętu gaśniczego, przegląd stanu placówki przez specjalny zespół z udziałem społecznego inspektora bhp na początku każdego roku szkolnego
 • Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Działający w MDK Klub Profilaktyczno-Rozwojowy „X” pełni, poza swoimi innymi, zasadniczymi zadaniami, także funkcję „poczekalni” dla dzieci czekających np. na kolejne zajęcia lub na odebranie przez rodziców – w tym czasie mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu (udział w różnorakich zajęciach klubowych) czy odrobienia lekcji pod okiem nauczyciela
 • MDK posiada system zarządzania ryzykiem, procedury postępowania w przypadku wybranych zagrożeń

 9.   Organizowanie różnych form pomocy dzieciom.

 • We współpracy z radą rodziców – zapomogi, dofinansowanie zakupu podręczników, dofinansowanie wyjazdów i wyjść, zakup najpotrzebniejszych przedmiotów codziennego użytku (np. buty)
 • We współpracy z PTZN – dofinansowanie (w szczególnych wypadkach nawet w 100%) obozów
 • We własnym zakresie – przekazywanie odzieży, pozyskiwanej np. ze sklepów Mrówka, Butik i od osób prywatnych
 • We współpracy z WSSiZ i PTZN – corocznie paczki świąteczne, wyprawki szkolne

10.     Działania innowacyjne o charakterze organizacyjnym, metodycznym, programowym.

W ciągu ostatnich lat zrealizowano m.in. następujące innowacyjne działania, które placówka kontynuuje:

 • Stworzenie i wieloletnia kontynuacja miesięcznika „Korniszon”
 • Program rówieśniczej edukacji obywatelskiej poprzez działania dziennikarskie
 • Międzyszkolny program profilaktyki kreatywnej poprzez działania teatralne
 • Program Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze
 • Kompleksowa oferta warsztatów profilaktycznych i warsztatów edukacji kulturalnej dla szkół
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • Stworzenie interdyscyplinarnej grupy musicalowej i wypracowanie formuły dziecięcego musicalu profilaktycznego jako atrakcyjnej formy pracy edukacyjno-kulturalnej i wychowawczo-profilaktycznej oraz wydarzenia kulturalnego w środowisku szkolnym w dzielnicy

 11.  Najważniejsze osiągnięcia

1)    W sferze programowej

 • Stworzenie i stała kontynuacja miesięcznika „Korniszon” i jego żywotność w środowisku lokalnym; program rówieśniczej edukacji obywatelskiej od 5 lat dofinansowywany przez Biuro Edukacji
 • Pięć edycji międzyszkolnego programu profilaktyki kreatywnej poprzez działania teatralne i wydanie czterech tomików zbioru scenariuszy profilaktycznych wraz z opisem dobrych praktyk MDK w tym zakresie
 • Stworzenie interdyscyplinarnej grupy musicalowej i wypracowanie formuły dziecięcego musicalu profilaktycznego jako atrakcyjnej formy pracy edukacyjno-kulturalnej i wychowawczo-profilaktycznej oraz wydarzenia kulturalnego w środowisku szkolnym w dzielnicy
 • Wypracowanie formuły corocznych obozów letnich: profilaktyczno-artystycznego (musicalowego) i profilaktyczno-rozwojowego (dla liderów młodzieżowych MOPR)
 • Współpraca z NGO (głównie Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii – wspólne projekty, coroczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych (m.in. na wyżej wymienione działania)
 • Warsztaty profilaktyczne i artystyczne dla szkół i ich ogromny sukces w dzielnicy:
 • Współpraca z Fundacją Batorego, umożliwiająca prezentację dorobku MDK i dobrych praktyk na szerszym forum, także międzynarodowym (por. punkt Współpraca ze środowiskiem) oraz wydanie zbiorku twórczości dziecięcej i młodzieżowej „Bliżej Marzeń” i zbioru scenariuszy musicali profilaktycznych stworzonych w MDK (w przygotowaniu, planowany termin wydania wiosna 2016)
 • Coroczne liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez wychowanków MDK w konkursach plastycznych, wokalnych, tanecznych i innych
 • Wypracowanie programu i formuły działania Klubu Profilaktyczno-Rozwojowego „X”
 • Współpraca w tworzeniu i wydaniu publikacji Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. Narzędzia realizacji w szkołach i placówkach oświatowych i prezentacja dobrych praktyk MDK w tym zakresie

2)    W sferze organizacyjnej

 • Pozyskanie nowej siedziby dla MDK i zasadnicza zmiana warunków pracy – przekształcenie maleńkiego osiedlowego domu kultury w nowoczesną, dobrze wyposażoną placówkę
 • Stworzenie kreatywnego, młodego zespołu pedagogicznego, pracującego wspólnie, wymagającego, ale niezawodnego!
 • Wypracowanie formuły regularnych, comiesięcznych zebrań rady pedagogicznej – autentycznego, żywego forum zespołu, a nie tylko formalnych „posiedzeń”
 • Wypracowanie spójnego, czytelnego i wyczerpującego systemu prowadzenia dokumentacji w MDK (plany pracy, sprawozdania, regulaminy, protokoły itp.)
 • Wypracowanie standardów programowych MDK dla poszczególnych pracowni

 

WARSZTATY
DLA SZKÓŁ
Jest to oferta warsztatów profilaktycznych MDK Ochota dla zorganizowanych grup szkolnych.
MUSICAL
GRUPA DREAM TEAM
Formacja Musicalowa Dream Team corocznie tworzy musical o charakterze profilaktycznym.
KONCERTY
WOKALNA GRUPA REPREZENTACYJNA
EDUKACYJNE KONCERTY TEMATYCZNE
PROJEKTY MIEDZYNARODOWE
ERASMUS+
OBOZY
PROFILAKTYCZNO-ARTYSTYCZNE
SAMORZĄD
I WOLONTARIAT

Polecamy

showMiasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl

showUrząd Dzielnicy Ochota
http://www.urzadochota.waw.pl

show Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
http://www.ptzn.org.pl

show Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie
http://www.ptzn-waw.org

KONTAKT

Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"

ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa

tel: 22 822 28 95 (godz: 9:00 - 17:00)
kom: 696 112 560 (godz: 9:00 - 17:00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 000959317
NIP: 526-25-90-867