Nie jest najważniejsze, abyś był lepszy od innych. Ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego.
Mahatma Ghandi

 

KALENDARZ WYDARZEN

loader

Znajdź nas na Facebooku!

Statut Młodzieżowego Domu Kultury "Ochota"

  • Opublikowano: poniedziałek, 01, Września 2014 18:19
  • Odsłony: 3405

STATUT

Młodzieżowego Domu Kultury „OCHOTA”
02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”, zwany dalej MDK, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, realizującą zadania z zakresu edukacji (w tym edukacji kulturalnej) i wychowania (w tym profi-laktyczne i prozdrowotne) sportowe i rekreacyjne.

§ 2.

MDK mieści się przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie.

§ 3.

Organem prowadzącym MDK jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty przy pomocy Kurato-rium Oświaty w Warszawie.

§ 5.

Terenem działania MDK jest głównie obszar dzielnicy Ochota oraz miasta stołecznego Warszawy.

§ 6.

MDK może nawiązywać współpracę i organizować wspólne przedsięwzięcia z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami na terenie Warszawy, kraju oraz za granicą.


Rozdział II
Cele i zadania

§ 7.

1. Główne cele działalności MDK to: wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwijaniu uzdolnień i zain-teresowań, kształtowaniu osobowości, pogłębianiu wiedzy i umiejętności, kreowanie zdrowych i konstruk-tywnych postaw, organizowanie różnych form bezpiecznego spędzania czasu wolnego, wypoczynku i rekre-acji.
2. Cele te MDK realizuje wypełniając zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego oraz podejmując działania na rzecz:
- pogłębiania i rozszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wykraczającej poza obowiązujące programy szkolne;
- rozwijania różnorodnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
- stwarzania warunków dla harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez różne dziedziny kultury i sztuki, nauki i techniki, sportu i wychowania fizycznego oraz profilaktyki pierwszo- i drugorzędowej;
- promowania zdrowego, wolnego od uzależnień i wszelkich form przemocy stylu życia;
kształtowania umiejętności kreatywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego;
- stwarzania warunków dla wszechstronnego rozwoju intelektu i osobowości wychowanków;

§ 8.


1. Zadania wymienione w ust. 2 MDK realizuje poprzez:
1) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:
a) rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz po-głębianie wiedzy,
b) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
c) kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej,
d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
2) organizowanie:
a) imprez kulturalnych, w szczególności przeglądów, wystaw i festiwali,
b) wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
c) działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagro-żonych niedostosowaniem społecznym
3) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.
2. W realizacji swoich zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ro-dziny, dzieci i młodzieży.
3. MDK działa na rzecz integracji środowiska lokalnego, m.in. poprzez:
- organizowanie przeglądów, wystaw i konkursów dla uczestników zajęć oraz dla dzieci i mło-dzieży z terenu dzielnicy Ochota;
- ścisłą całoroczną współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i placówkami dzielnicy Ochota;
- organizowanie i współorganizowanie imprez środowiskowych.
4. MDK stale wypracowuje najbardziej pożądane i efektywne formy pracy pozaszkolnej z wycho-wankami.
5. MDK prowadzi działalność w ciągu całego roku, organizując dla wychowanków różne formy wy-poczynku w czasie wolnym od nauki (ferie zimowe, wakacje).
6. MDK umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i kultu-rowej, kształtuje potrzebę poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz przygo-towuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
7. MDK tworzy wychowankom warunki pobytu, pracy i zabawy w placówce, zapewniające dobre samopoczucie i pełne bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i wszelkimi przejawami patologii społecznej.
8. MDK może realizować zadania także poza swoją siedzibą


Rozdział III
Organy MDK

§ 9.

Organami MDK są: 1) Dyrektor MDK;
2) Rada pedagogiczna;
3) Rada rodziców;
4) Samorząd wychowanków.

§ 10.

1. Dyrektor MDK w szczególności:
- kieruje działalnością MDK i reprezentuje go na zewnątrz;
- sprawuje nadzór pedagogiczny;
- sprawuje opiekę nad wychowankami MDK oraz stwarza warunki do realizacji celów statutowych MDK;
- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich celowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno-gospodarczą obsługę MDK;
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w MDK nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decydując w szczególności w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników MDK;
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom MDK;
- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o odznaczenia, na-grody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników MDK.
3. Dyrektor MDK w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców oraz samorządem wychowanków.

§ 11.

1. W MDK działa rada pedagogiczna, będąca kolegialnym organem decydującym w zakresie reali-zacji zadań statutowych MDK.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w MDK. W zebraniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor MDK.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, po I półroczu i na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Peda-gogicznej.
5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
6. Dyrektor MDK przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności MDK.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie planów pracy MDK
- podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych w MDK
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli MDK
- opracowywanie projektu statutu MDK lub jego zmian i jego uchwalanie.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co naj-mniej połowy jej członków.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje:
- organizację pracy w MDK, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
- projekt planu finansowego MDK;
- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
- propozycje dyrektora w sprawie dodatkowych zajęć przydzielonych nauczycielom w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
10. Dyrektor MDK wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa, powiadamiając o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze sta-tutem i obowiązującymi przepisami prawa.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedago-gicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowni-ków MDK.

§ 12.

1. W MDK działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem MDK.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora MDK z wnioskami i opi-niami dotyczącymi wszystkich spraw MDK.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a. programu wychowawczego MDK obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb da-nego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
5. W celu wspomagania działalności statutowej MDK Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobro-wolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

§ 13.


1. W MDK działa samorząd wychowanków, stanowiący reprezentację wszystkich wychowanków placówki.
2. Samorząd wychowanków opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być sprzecz-ny ze statutem placówki.
3. Opiekę nad działalnością samorządu pełni wybrany przez samorząd na okres danego roku szkol-nego członek rady pedagogicznej.
4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszyst-kich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wy-maganiami;
2) prawo do organizacji życia w MDK, umożliwiające rozwijanie i zaspokajanie własnych zainte-resowań;
3) prawo redagowania i wydawania gazety wychowanków;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Członkowie samorządu wychowanków mogą być zapraszani z głosem doradczym na posiedzenia rady pedagogicznej, dotyczące spraw związanych z działalnością samorządu.

§ 14.

1. Wszystkie organy MDK działają dla dobra placówki i jej wychowanków oraz środowiska lokalne-go.
2. Dyrektor MDK współpracuje z organami placówki, uwzględniając racje wszystkich stron oraz do-bro MDK i jego wychowanków.
3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu dyrektor może zwrócić się do organu prowadzą-cego o wyrażenie opinii w sprawie i pomoc w rozwiązaniu problemu.

§ 15.

1. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w przypadku zorganizowania zajęć w co najmniej 55 formach stałych.

Rozdział IV
Organizacja MDK

§ 16.


1. Podstawową jednostką organizacyjną MDK jest stała forma zajęć (grupa), ujęta w stałym tygo-dniowym planie pracy.
2. W przypadkach koniecznych ze względu na prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego lub/i bezpieczeństwo wychowanków dopuszcza się możliwość zajęć w podgrupach.
3. Organizację zajęć oraz liczbę wychowanków w grupie określa dyrektor placówki wychowania po-zaszkolnego w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę.
4. Organizację zajęć stałych określa się w tygodniowym planie zajęć placówki
5. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.
6. Organizacja pracy MDK powinna uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłości zainicjowanych działań dydaktyczno-wychowawczych MDK.

§ 17.

W MDK tworzy się pracownie i sekcje.

§ 18.

1. Stanowisko kierownika pracowni MDK tworzy się przy 25 formach stałych w dziale.
2. Obowiązki i kompetencje kierowników pracowni określa dyrektor MDK. Do ich zadań należy w szczególności:
- organizowanie bieżącej działalności dydaktyczno-wychowawczej wszystkich pracowni wcho-dzących w skład pracowni i kierowanie nią na podstawie opracowanego planu pracy pracowni;
- zapewnienie obsady kadrowej stosownie do prowadzonych form pracy;
- utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołami i rodzicami wychowanków;
- wprowadzanie innowacji programowych i organizacyjnych;
- nadzór pedagogiczny nad nauczycielami pracowni.

§ 19.


1. Sekcję stanowią wszystkie grupy – stałe formy tych samych zajęć.
2. Zajęcia o charakterze okazjonalnym są prowadzone przez pracownię imprez.

§ 20.


1. MDK opracowuje własne programy i plany pracy.
2. Plany pracy pracowni na każdy rok szkolny opracowywane są przez kierowników pracowni i za-twierdzane przez radę pedagogiczną.
3. Na podstawie planów pracy pracowni opracowuje się plan pracy MDK, zatwierdzany przez radę pedagogiczną.
4. Każdy nauczyciel instruktor opracowuje własne plany pracy swoich sekcji, które powinny być spójne z programem pracy dydaktycznej i wychowawczej MDK.

§ 21.


1. Tygodniowy plan zajęć MDK obejmuje co najmniej 90 godzin.
2. Godziny pracy MDK ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym. Go-dziny pracy mogą być korygowane w ciągu roku szkolnego, w zależności od aktualnych potrzeb środowiska.
3. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze oraz w soboty, a w szczególnych przy-padkach w niedziele i święta.
4. Zajęcia w formach okazjonalnych mogą być prowadzone także w dni ustawowo wolne od pracy.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy MDK

§ 22.

Nauczyciele instruktorzy, prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w MDK są odpowiedzialni za ich poziom oraz wyniki swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków.

§ 23.

Do zadań nauczycieli-instruktorów w szczególności należy:
1. Rozwijanie zainteresowań wychowanków;
2. Pogłębianie i rozszerzanie ich wiedzy i umiejętności;
3. Stwarzanie na zajęciach warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków, wspieranie ich w kształtowaniu właściwych postaw społecznych i budowaniu trwałego systemu wartości, szczególnie w przypadku dzieci z deficytami rozwojowymi oraz ze środowisk niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną;
4. Stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
5. Nabór i sprawowanie opieki nad wychowankami podczas zajęć w MDK oraz poza jego terenem w czasie imprez, konkursów, wycieczek;
6. Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i mienie MDK;
7. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i szkołami wychowanków;
8. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dla każdej grupy.

§ 24.

Działalność MDK może być uzupełniania świadczeniami wolontariuszy.

§ 25.

1. MDK zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
2. Pracownicy nie będący pedagogami są zobowiązani do rzetelnego wykonywania zadań wynika-jących z działalności techniczno-administracyjnej oraz obsługi MDK oraz do zachowania właściwej postawy wobec wychowanków.
3. MDK może zatrudnić specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi.

§ 26.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bhp oraz przepisów p-poż.

§ 27.

Zakres obowiązków, kompetencje, czas pracy pracowników administracji i obsługi określa dyrektor MDK zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział VI
Wychowankowie MDK

§ 28.

Wychowankami – uczestnikami zajęć w MDK są dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczestnictwo w zajęciach MDK jest dobrowolne.

§ 29.

1. Rekrutacja wychowanków na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zaintere-sowania jest prowadzona na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 2a „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” Ustawy o systemie oświaty.
2. Szczegółowe zasady oraz terminy rekrutacji na dany rok szkolny określa w formie zarządzenia dyrektor MDK w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Rekrutacja do placówki może być prowadzona elektronicznie, za pomocą systemu informatycz-nego dla placówek m.st. Warszawy.

§ 30.

1. Wychowanek MDK ma obowiązek:
- aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach;
- przestrzegania zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników MDK oraz regulaminów poszczególnych sekcji;
- dbałości o ład i porządek oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne, z których korzysta;
- przestrzegania wspólnie ustalonych regulaminów pracowni i sekcji.
2. Wychowanek MDK ma prawo do:
- nieodpłatnego udziału w zajęciach stałych, okresowych i okazjonalnych, organizowanych w placówce
- bezpiecznego i zgodnego ze swoimi zainteresowaniami spędzania czasu na zajęciach;
- nieodpłatnego korzystania z ze wszystkich zajęć oraz wyposażenia, pomocy naukowych i ma-teriałów na zajęcia;
- prezentowania swojego dorobku na wystawach, przeglądach itp.;
- uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych w MDK;
- otrzymywania nagród w konkursach organizowanych w MDK, w tym „Nagrody Miesiąca” i „Nagrody Roku”;
- poszanowania jego godności, potrzeb i przekonań przez innych wychowanków, nauczycieli i innych pracowników MDK;
- zachowania i poszanowania swojej tożsamości narodowej, etnicznej i kulturowej;
- profesjonalnej opieki pedagogicznej i wsparcia ze strony nauczycieli oraz podmiotowego trak-towania;
- współdecydowania o zasadach pracy i zachowania obowiązujących w pracowniach i sekcjach poprzez udział w ustalaniu regulaminów;
- współdecydowania o wszystkich dotyczących go sprawach poprzez udział w pracach samo-rządu wychowanków.

§ 31.

1. W realizacji programu wychowawczego MDK stosuje się system wzmocnień pozytywnych (na-grody) oraz system interwencji wychowawczej (konsekwencje)
2. System wzmocnień pozytywnych wobec wychowanków stosowany jest w przypadku wszystkich, nawet drobnych osiągnięć i obejmuje stopniowane oddziaływania:
a) pochwała nauczyciela
b) pochwała dyrektora
c) pochwała dyrektora lub nauczyciela udzielona publicznie (w czasie zajęć lub imprezy)
d) zamieszczenie informacji o danym osiągnięciu w kronice MDK
e) list pochwalny do rodziców i/lub dyrektora szkoły wychowanka
f) dyplom uznania
g) nagroda rzeczowa dyrektora lub Rady Rodziców
h) całoroczny konkurs „Nagroda miesiąca” dla najaktywniejszych wychowanków, zakończony wręczeniem Nagród Roku na zakończenie roku szkolnego
i) nagroda nauczyciela instruktora na zakończenie roku szkolnego
3. System interwencji wychowawczej stosowany jest w przypadku łamania przez wychowanka ustalonych zasad i/lub niewypełniania obowiązków i obejmuje stopniowane oddziaływania:
a) upomnienie nauczyciela
b) indywidualna rozmowa dyscyplinująca z nauczycielem lub dyrektorem
c) rozmowa dyscyplinująca z nauczycielem lub dyrektorem z udziałem rodziców
d) list do rodziców i/lub szkoły wychowanka
e) ostrzeżenie – wpis do dokumentacji pedagogicznej sekcji
f) czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach i/lub zajęciach
g) skreślenie z listy wychowanków
4. Wychowanek ma prawo odwołać się od zastosowanej wobec niego konsekwencji do dyrektora MDK w terminie 7 dni od dnia jej zastosowania.

§ 32.

W przypadku jawnego i powtarzającego się mimo upomnień naruszania norm współżycia społecz-nego dyrektor ma prawo na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu skre-ślić wychowanka z listy uczestników.

§ 33.

1. MDK informuje rodziców (opiekunów) wychowanka o wyciągnięciu wobec niego konsekwencji: upomnienia, czasowego zawieszenia uczestnictwa w zajęciach lub skreśleniu z listy.
2. Wychowanek ma prawo do odwołania się do dyrektora MDK w ciągu 3 dni od daty ustanowienia konsekwencji z wyjątkiem skreślenia z listy, od której przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty.

§ 34.

W przypadku naruszenia praw dziecka wychowanek ma prawo do złożenia skargi do Dyrektora MDK.


Rozdział VII
Współpraca ze środowiskiem

§ 35.

1. Dla dobra wychowanków i całego środowiska lokalnego MDK współpracuje z rodzinami wycho-wanków, szkołami, instytucjami, placówkami i organizacjami pozarządowymi, a także z ruchami społecznymi i mieszkańcami.
2. Współpraca z rodzinami wychowanków polega m.in. na:
2.1. Utrzymywaniu stałego kontaktu z rodzicami wychowanków, przekazywaniu informacji o osiągnięciach i trudnościach dziecka;
2.2. Zapraszaniu rodziców i opiekunów na imprezy organizowane przez MDK;
2.3. Motywowanie rodziców do czynnego współudziału w organizacji imprez i innych przedsię-wzięć MDK;
2.4. Organizowanie spotkań i zajęć otwartych dla rodziców
2.5. Uwzględnianie sugestii i uwag rodziców w planowaniu imprez i organizacji życia w MDK;
3. Współpraca z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym polega głównie na włączaniu się MDK do wszelkich inicjatyw środowiskowych, ich wsparcie i współorganizację, a także zapraszaniu innych podmiotów do współudziału w inicjatywach MDK.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 36.


MDK używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 37.


MDK gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38.


MDK może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez organ prowadzący.

 

 


Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną MDK w dniu 1 września 2014 roku.

WARSZTATY
DLA SZKÓŁ
Jest to oferta warsztatów profilaktycznych MDK Ochota dla zorganizowanych grup szkolnych.
MUSICAL
GRUPA DREAM TEAM
Formacja Musicalowa Dream Team corocznie tworzy musical o charakterze profilaktycznym.
KONCERTY
WOKALNA GRUPA REPREZENTACYJNA
EDUKACYJNE KONCERTY TEMATYCZNE
PROJEKTY MIEDZYNARODOWE
ERASMUS+
OBOZY
PROFILAKTYCZNO-ARTYSTYCZNE
SAMORZĄD
I WOLONTARIAT

Polecamy

showMiasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl

showUrząd Dzielnicy Ochota
http://www.urzadochota.waw.pl

show Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
http://www.ptzn.org.pl

show Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie
http://www.ptzn-waw.org

KONTAKT

Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"

ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa

tel: 22 822 28 95 (godz: 9:00 - 17:00)
kom: 696 112 560 (godz: 9:00 - 17:00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 000959317
NIP: 526-25-90-867